Pressmeddelande från Det Missionerande Kopimistsamfundet

Rubrik: Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

 

Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.

Det Missionerande Kopimistamfundet har försökt bli erkända av staten genom Kammarkollegiet i över ett år.

– Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.

Information är heligt för Det Missionerande Kopimistsamfundet, och kopiering är sakrament. Information har ett värde, både i sig själv och i sitt innehåll, och detta värde ökar genom kopiering. Därmed är kopiering centralt för allt i samfundet.

– Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information.

Kopiera och sprid.

 

Länk
http://kopimistsamfundet.se

 

Kontakt
Isak Gerson, missionsföreståndare: 0046731585745

Gustav Nipe, ordförande: 0046760188918

 

 

ENGLISH

Press release from the Church of Kopimism

The Church of Kopimism is recognized by the state of Sweden

 

Just before Christmas, the Swedish governmental agency Kammarkollegiet registered the Church of Kopimism as a religious organisation. This means that Sweden is the first country to recognize kopimism as a religion.

The Church of Kopimism have tried to become registered as a religious organisation by Kammarkollegiet for more than a year.

– Since Kammarkollegiet has been strict with formalities, we had to apply three times, a happy Gustav Nipe – board chairman for the organisation – says. He continues, I think it might have something to do with the governmental organisations abiding by a very copyright friendly attitude, with a twisted view on copying.

For the Church of Kopimism, information is holy and copying is a sacrament. Information holds a value, in itself and in what it contains, and the value multiplies through copying. Therefore, copying is central for the organisation and its members.

Being recognized by the state of Sweden is a large step for all of kopimi. Hopefully, this is one step towards the day when we can live out our faith without fear of persecution, says Isak Gerson, spiritual leader of the Church of Kopimism.

The Church of Kopimism is a religious organisation with roots from 2010. The organisation formalizes a community that’s been well spread for a long time already. The community of kopimi requires no formal membership. You just have to feel a calling to worship what is the holiest of the holiest, information and copy. To do this, we organize kopyactings – religious services – where the kopimists share information with eachother through copying and remix.

Copy and seed.

 

Link

http://kopimistsamfundet.se

 

Contact

Isak Gerson, spiritual leader: 0046731585745

Gustav Nipe, board chairman: 0046760188918