Det Missionerade Budskapet

kopimistsamfundetDet missionerande uppdraget är en uppgift som rör alla kopimister, men som bara opar har bundit sig till att utföra. Det missionerande uppdraget handlar om att påverka medvetna varelser i sin omvärld till att anta en mer kopimistisk livsåskådning, samt att påverka samhällen till att anta lagstiftningar och system som är kompatibel med en kopimistisk värdegrund. Rent konkret innebär det några etiska riktlinjer.

Bort med antikopimistiska lagar

I nästan alla länder finns det immaterialmonopolsfrämjande lagar. Dessa lagar är till sin natur beskaffade på ett sådant sätt att de utgör en stor värdekränkning av informationens rättigheter och frihet. Därför måste man – om man följer missionsuppdraget – påverka samhället på ett sådant sätt att samhället blir mer negativt inställt till antikopimistiska lagar. De antikopimistiska lagarna, och de lobbyorganisationer som driver dem, ser vi som en modern inkvisation.

Kränkande av kopieringsakter

Kopieringen är ett respektfullt, religiöst och reciprokt förhållningssätt mellan ett flertal individer. Det bygger på frivillighet och förtroende. Därför är det ett djupt brott när otillbörlig övervakning sker. I Sverige bör man enligt det missionerande uppdraget driva opinion mot kränkande och/eller massövervakande lagar som proposition 2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (FRA-lagen), den svenska implementeringen av EU-direktivet Intellectual Property Rights Enforcement Directive (Ipred-lagen) och den svenska implementeringen avEuropaparlamentets och rådets direktiv2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (Datalagringsdirektivet).

Helighetsskyddet av kopieringsakter

I det missionerande uppdraget ingår också att driva en opinion mot lagar som förbjuder eller förhindrar kryptering (analog, såväl som digital). Krypteringen är viktig för att man även i repressiva stater ska kunna utföra kopyacting och själavård ostört, och utan att riskera sin säkerhet.

Emot antikopimistiska verktyg

I dagens antikopimistiska samhälle finns det många kränkningar av informationens rättigheter och frihet. Dessa är idag helt lagliga. Vi betraktar det som en strukturell diskriminering. För att samhället ska bli mindre antikopimistiskt förordar vi två saker, utöver de förändringar som tas upp tidigare i missionsuppdraget. För det första ska det vara olagligt att dölja koden till mjukvara man sprider. Att appropriera mjukvara (att hålla källkoden dold för andra) är att jämföra med slaveri, och bör förbjudas.

För det andra bör verktyg för kopieringshinder förbjudas. All teknik som verkar till att låsa in information är medel till slaveri och bör förbjudas.

De som tar sig an det missionerande uppdraget uppmanas inte bara att missionera för det här, utan även att själv, när lagen tillåter det, verka för att kod och information släpps fri.