Vår konstitution

Konstitution för Det Missionerande Kopimistiska Samfundet

kopimistsamfundet§ 1 Det Missionerande Kopimistsamfundet

A. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett kopimistiskt trossamfund. En gemenskap av löst sammanhållna kretsar av kopimister som delar de gemensamma grundfundament som kopimismen utgörs av och som specificeras i detta dokument.

B. Det Missionerande Kopimistsamfundet har sitt säte i Uppsala.

C. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst samfund i det att det och dess medlemmar alla erkänner samma grundläggande religiösa grundfundament som är angivna i dokumentet, samt att det delar samma religiösa verksamhet, som också anges i dokumentet.

D. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett missionerande samfund i det att samfundet har en normerande attityd gentemot det omgivande samhället. Genom påverkansarbete och spirituell ledning försöker det försvara sin värdegrund och sina åsikter i samhället. Samma åsikter och värdegrund som är angivet i Det missionerade budskapet i dokumentet.

E. I Det Missionerande Kopimistsamfundet skall finnas följande organ:

– Kopimistkonferens

– kopimiststyrelse

– Missionsföreståndare

– Revisorer

– Valberedning

§ 2 Syfte

Samfundets syfte är att missionera kopimismens budskap i enligthet med tankarna som uttrycks i Det missionerade budskapet och Värdegrunden i det här dokumentet. Ett led i detta är att utnämna opar som kan leda kopimister i sin religiösa strävan och leda kopyacting.

§ 3 Kopimistkonferensen

A. kopimistkonferensen är Det Missionerande Kopimistsamfundets högsta beslutande organ och har att besluta om Det Missionerande Kopimistsamfundets gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna.

B. Konferensen sammanträder årligen till ordinarie konferens på tid och plats som kopimiststyrelse bestämmer.

Kallelse utfärdas senast 6 veckor före konferensen.

Årsberättelse, som innehåller kopimiststyrelses och missionsföreståndarens verksamhetsberättelse samt kopimiststyrelses årsredovisning och anmälda ombud senast 4 veckor före kopimistkonferensens början tillsammans med förslag till beslut.

C. Kopimiststyrelse kan kalla till extra kopimistkonferens mellan ordinarie konferenser. Kallelse till sådan kopimistkonferens utfärdas senast 2 veckor före konferensen. Vid extra kopimistkonferens får endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas.

D. Kopimistkonferensen består av de kopimister som önskar närvara.

E. Kopimistkonferensen fattar beslut i öppen omröstning, om den inte beslutar annat. Val av ledamöter till kopimiststyrelse skall ske genom sluten omröstning.

Varje närvarande medlem har 1 röst. Kopimistkonferensen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

F. Förslag för behandling av ordinarie kopimistkonferens skall vara inkommet till kopimiststyrelsen senast 4 veckor före konferensen. Styrelsen skall yttra sig över inkomna förslag.

G. Vid ordinarie kopimistkonferens skall följande ärenden behandlas:

1. Val av funktionärer för kopimistkonferensen:

a) ordförande och 1 eller 2 vice ordförande,

b) 1 eller flera sekreterare,

c) 2 personer att jämte ordföranden justera konferensens protokoll,

d) rösträknare.

2. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår.

3. Föredragning av revisorernas berättelse.

4. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

5. Beslut angående ansvarsfrihet för kopimiststyrelsen och missionsföreståndaren för föregående verksamhetsår.

6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår.

7. Val av ledamöter i kopimiststyrelsen.

8. Val av kopimiststyrelsens ordförande, som väljs bland kopimiststyrelsens ledamöter.

9. Val av revisorer och ersättare för dessa.

10. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen.

11. Inkomna förslag.

12. Ärenden som kopimiststyrelsen framlägger för behandling.

13. Uttalanden i aktuella frågor, som kopimistkonferensen beslutar uppta till behandling.

§ 4 Kopimiststyrelsen

A. Kopimiststyrelsen är mellan kopimistkonferenserna Det Missionerande Kopi mistsamfundets högsta beslutsinstans. Den har sitt säte i Uppsala och består av 6 ledamöter, som väljs av kopimistkonferensen för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år.

B. kopimiststyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete i enlighet med kopimistkonferensens beslut.

C. kopimiststyrelsen organiserar själv sitt arbete, och kan efter behov utse utskott och delegationer för att bereda och/eller på styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden.

D. I styrelsens uppgifter ingår att

– besluta om mål och riktlinjer för Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete på grundval av konstitutionen samt inom ramen för beslut av kopimistkonferensen,

– förvalta Det Missionerande Kopimistsamfundets tillgångar, med rätt att köpa och sälja fast egendom,

– förbereda ärenden som skall behandlas vid kopimistkonferensen,

– verkställa kopimistkonferensens beslut,

– besluta om Det Missionerande Kopimistsamfundets centrala organisation och anställa erforderlig personal,

– besluta om anslutning till andra samarbetsorgan.

– utse Det Missionerande Kopimistsamfundets representanter i de organ där kyrkan skall vara företrädd,

– ansvara för rekrytering till särskilda tjänster

E. kopimiststyrelsen, eller den/de styrelsen utser, äger rätt att tecka Det Missionerande Kopimistsamfundets firma.

F. kopimiststyrelsen skall upprätta matrikel över Det Missionerande Kopimistsamfundet.

G. kopimiststyrelsen kan välja att utföra delar av samfundets verksamhet genom egna eller samägda bolag, stiftelser eller andra organisationer. Beslut om sådan verksamhet, som har principiell karaktär eller stor ekonomisk vikt, bör underställas kopimistkonferensen.

H. kopimiststyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 2 av kopimiststyrelsens ledamöter begär det. Missionsföreståndaren har rätt att delta i överläggningarna och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

I. kopimiststyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

§ 5 Missionsföreståndaren

A. Missionsföreståndaren, som utses av kopimistkonferensen på förslag av kopimiststyrelsen, är Det Missionerande Kopimistsamfundets andliga ledare och främsta företrädare.

B. Missionsföreståndaren skall tillsammans med kopimiststyrelsen planera och leda Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete enligt kopimistkonferensens beslut. Missionsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i kopimistordningen.

C. Missionsföreståndaren väljs för en tid av 1 år och kan omväljas för ytterligare perioder om 1 år. Valbar är alla kopimister. För val av missionsföreståndare krävs 2/3 majoritet.

§ 6 Valberedningen

A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kopimistkonferensen, val av styrelse och revisorer samt av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet.

Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.

B. Rätt att föreslå ledamot i kopimiststyrelsen har kopimist. Förslaget ska lämnas till valberedningens ordförande senast 4 veckor före kopimistkonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande. Valberedningen kan föra fram egna kandidater.

C. Valberedningen skall upprätta valsedel till kopimistkonferensen med de kandidater till kopimiststyrelsen som valberedningen förordar. Valsedeln skall om möjligt innehålla två namn utöver det antal som skall väljas.

Om några av dem som upptas på valsedeln senare avböjer kandidatur, kan valberedningen komplettera valsedeln innan val förrättas.

D. kopimistkonferensen utser valberedningen för nästkommande konferens.

§ 7 Redovisning och revision

A. Det Missionerande Kopimistsamfundets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

B. kopimiststyrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning, som innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

C. Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av 2 revisorer utsedda av kopimistkonferensen. Av revisorerna ska helst en vara auktoriserad. Auktoriserad revisor kan prioriteras bort av ekonomiska skäl. För revisorerna ska upp till 2 ersättare utses.

D. Revisorerna skall följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. De skall efter granskning avge berättelse till konferensen samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för kopimiststyrelsen.

§ 8 Förbundet Unga kopimister

A. Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete med barn och unga är anförtrott åt FUK (Förbundet Unga kopimister). För FUK gäller stadgar fastställda av dess riksmöte på förslag av FUK:s styrelse efter samråd med kopimiststyrelsen. Arbetet bedrivs enligt Den Missionerande Kopimistkyrkans grundsatser.

§ 9 Upplösning av Det Missionerande Kopimistsamfundet.

A. För upplösning av Det Missionerande Kopimistsamfundet krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie kopimistkonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av närvarande ombud.

§ 10 Ändring av Det Missionerande Kopimistsamfundets konstitution

A. Ändring av Det Missionerande Kopimistsamfundets konstitution kan ske genom beslut av kopimistkonferensen.

B. För ändring av kyrkans namn, grundsatser och stadgar skall beslut fattas med 2/3 majoritet av närvarande ombud.

För ändring av § 9 krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie kopimistkonferenser.