Själavård

kopimistsamfundetEnskild själavård bedrivs mellan troende (användare) och präst (operatör).

Akten, enskild själavård, görs genom att man kopierar information. Inom den katolska tron sker bikten oftast genom att den troende delar med sig av information till prästen genom tal.

Inom det missionernade kopimistsamfundet kräver inte den enskilda själavården/bikten fysik närvaro. Nätnärvaro likställs med fysisk närvaro. Därför skiljer sig våra själavårdssamtal endast genom att de ofta – men inte alltid – görs över internät.

Den absoluta tystandsplikten

Rättegångsbalken 36 kap. 5§ 5:e st “Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.”

Opens absoluta tystnadsplikt innebär följande: En op får inte för någon någonsin avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. Uppgifter som framkommit vid sådant samtal får inte användas i något annat sammanhang.

Ingen kan lösa prästen från tystnadsplikten. Open kan inte anmäla till någon myndighet eller eljest till någon vad som framkommit vid sådant samtal. Open får inte inkallas som vittne vid domstol om sådant som framkommit vid bikt och enskild själavård. Det är förbjudet att röja uppgifter i skriftliga handlingar som framkommit vid bikt eller enskild själavård.

Det kan inte göras någon prövning av om sådana uppgifter kan leda till skada eller men för den enskilde. Innehållet i bikt och enskild själavård är undantaget från meddelarfriheten. Uppgifter som framkommit vid bikt eller enskild själavård får inte lämnas ut till granskning av tillsynsorgan. Opens tystnadsplikt är livsvaraktig.