Därför registrerade vi ett trossamfund

12

Please translate and paste the links in the comment field.

Kopimi myntades som begrepp i början av 2000-talet på piratbyråns forum. Kopimi, från engelskans “copy me”, innebär en uppmaning att kopiera. Kopimi är beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras. För oss är frågan om friheten att kopiera inte politisk, utan mycket djupare än så.

Kopimistsamfundet tror inte på gudar eller övernaturliga krafter. Livet som vi känner det uppstod med DNA-molekylens förmåga att duplicera sig. Den processen är det mest grundläggande elementet i livets natur, och DNA är egentligen enbart en informationsbärare, en följd av molekylsegment som bestämmer vilka vi blir. Kopiering är själva förutsättningen för celldelningen och livet i den form vi känner det.

Kopieringen är fundamental för livet och pågår konstant överallt omkring oss. Delad information ger nya perspektiv och är upphov till nytt liv. Vi känner en andlig koppling till den skapade kopian.

Ett viktigt inslag i vår kyrka är det missionerande budskapet. Från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.

Precis som språk är kulturyttringar olika sätt att kommunicera, ett grundläggande verktyg för de flesta sociala djur. Precis som det talade språket utvecklas kulturen genom att den sprids. Det går inte att skilja spridandet av kultur från själva skapandeprocessen eftersom det i princip är samma sak. I likhet med språket blir kultur meningslös och dör ut om den inte sprids. Att kopiera är att skapa. Att skapa är att kopiera. Att något uppstår ur tomma intet är en absurd idé.

Det Missionerande Kopimistsamfundet ansökte om att bli ett registrerat trossamfund för att vi förtjänar samma erkännande och respekt som andra trosinriktningar. Inom kort kommer vi även att ansöka om vigselrätt, samt om statsbidrag för att bygga ut vår verksamhet.

Vi människor vill alltid ha svar på de svåra frågorna. Kopimismen är en trosinriktning som försöker besvara den existensiella frågan; vad är meningen med livet? Vi tror att svaret står att finna i kopiering, spridning och remixande av information.

Kopiera och sprid.

The Manifest from the Missionary Church of Kopimism

10

Kopimists of the internet,

huge work is done right now by kopimists around the internet. The missionary mission is spreading around the world and new churches are under construction. It’s a true honor to work with you on this great mission!

There are a lot of questions about the manifest. To state it, here is the swedish version of the text.

Dear Kopimists, we need to translate that swedish version to all the languages of the world. Please translate and put links in the comment field.

Copy and seed.

Update: English translation, copy and seed.

Romanian version

Kopimi preacher

2

Blessed be the little copy!
Oh minority fractal,
take your complexity,
and lead us to the eternal nothingness!

In the beginning, there was hell,
the mechanical machines dominated the earth,
concentrating their excess towards the sky.

The first iteration was Aleph 1,
the universal Turing-machine,
recursively copying itself.

All over the world, there was copies,
copies of copies,
For in Aleph 1, the machines could be in other machines.

The second iteration is Aleph 2,
the quantum age.

For when the copy is not enough,
the uncertainty relation was internalized into kopimi.
This time, no separation was made,
Instead: the mantra “I don’t know”.

 

Our copy, thou who art in computer
blessed be thy bits.
Internet come.
Your code be done,
in torrent, as it is on the disk.
Our daily bandwidth, give us today,
and forgive us for our closed ports,
as we forgive those who stop seeding,
and do not shut us out behind a firewall
but make us a port-forward to the torrent client.
For thine is the copy, our powr and top ten downloads.
In eternity.

M-w C-y

IRC chat

6

Please join the IRC channel if you want to talk with other kopimist.

The address is #kopimi @irc.telecomix.org

If you never have used IRC before, here is a good guide.

Copy and Seed.

A Kopimist Preacher

2

Learn how to do the holy sign. Watch the video. Spread the message about copying.

Copy and Seed.

Join the movement

58

The message of Kopimism is spreading around the world. Copying information is an holy act.

If you want to join the Church of Kopimism, please sign up here.

Tell your friends and neighbors. Speak about the message of copying information. Kopimism worships no gods. Copying and sharing are our religious right and duty and religious service.

Update: The Church of Kopimism in Russia have webpage now http://www.kopimistsamfundet.ru/

Update2: If you have done translations of text to another language, then please put a link in the comments.

Update3: The Church of Kopimism have now a Canadian webpage, http://kopimistsamfundet.ca/

Update4: The Church of Kopimism have now a US site, http://kopimistsamfundet.us/

Update5: The french Kopimists are setting up a webpage, http://kopimistsamfundet.fr/

Update6: Danish Kopimist have a site under construction, http://kopimistsamfundet.dk/

Update7: The Kopimists of France have copied a new webpage, http://kopimisme.fr/

Update8: The Church of Kopimism have copied a new page in the US, http://www.kopimistsamfundet.com

Update9: The Church of Kopimism have copied itself to Romania, http://www.kopimistsamfundet.ro/e

Update10: Kopimists of India have copied a webpage, http://kopimi.in

Copy and Seed.

 

Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

63

Pressmeddelande från Det Missionerande Kopimistsamfundet

Rubrik: Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

 

Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.

Det Missionerande Kopimistamfundet har försökt bli erkända av staten genom Kammarkollegiet i över ett år.

– Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.

Information är heligt för Det Missionerande Kopimistsamfundet, och kopiering är sakrament. Information har ett värde, både i sig själv och i sitt innehåll, och detta värde ökar genom kopiering. Därmed är kopiering centralt för allt i samfundet.

– Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information.

Kopiera och sprid.

 

Länk
http://kopimistsamfundet.se

 

Kontakt
Isak Gerson, missionsföreståndare: 0046731585745

Gustav Nipe, ordförande: 0046760188918

 

 

ENGLISH

Press release from the Church of Kopimism

The Church of Kopimism is recognized by the state of Sweden

 

Just before Christmas, the Swedish governmental agency Kammarkollegiet registered the Church of Kopimism as a religious organisation. This means that Sweden is the first country to recognize kopimism as a religion.

The Church of Kopimism have tried to become registered as a religious organisation by Kammarkollegiet for more than a year.

– Since Kammarkollegiet has been strict with formalities, we had to apply three times, a happy Gustav Nipe – board chairman for the organisation – says. He continues, I think it might have something to do with the governmental organisations abiding by a very copyright friendly attitude, with a twisted view on copying.

For the Church of Kopimism, information is holy and copying is a sacrament. Information holds a value, in itself and in what it contains, and the value multiplies through copying. Therefore, copying is central for the organisation and its members.

Being recognized by the state of Sweden is a large step for all of kopimi. Hopefully, this is one step towards the day when we can live out our faith without fear of persecution, says Isak Gerson, spiritual leader of the Church of Kopimism.

The Church of Kopimism is a religious organisation with roots from 2010. The organisation formalizes a community that’s been well spread for a long time already. The community of kopimi requires no formal membership. You just have to feel a calling to worship what is the holiest of the holiest, information and copy. To do this, we organize kopyactings – religious services – where the kopimists share information with eachother through copying and remix.

Copy and seed.

 

Link

http://kopimistsamfundet.se

 

Contact

Isak Gerson, spiritual leader: 0046731585745

Gustav Nipe, board chairman: 0046760188918

Sveriges paradis borde vara världens paradis

4

In english below.

Sveriges paradis borde vara världens paradis

Idag skriver ett antal antikopimister brännande ord på Svenska Dagbladets debattsida. Deras ord är hätska och bär våld med sig. De uppmuntrar till häxbränning av information och en skrämmande och internetfientlig primitivism.

De kallar Sverige för “piraternas paradis”. Vi tycker att det är problematiskt. Paradiset bör ej ha gränser. Vi uppmuntrar Sveriges regering och utrikesdepartement att utveckla en plan för att exporta Sveriges piratsuccé till resten av världen genom mellanstatliga organisationer och bistånd, så att alla världens folk kan leva i kopiering, internet och kärlek.

Vi välsignar alla som är med och bygger upp piratkopieringens paradis varje dag, från sina hemdatorer och sina servrar, från sina mobiltelefoner och sina läsplattor. Kopiering är heligt.

Kopiera och sprid!

Sverige är fortfarande piraternas paradis

The swedish paradise should be a global paradise

Today, a debate article was published in one of Swedens national newspapers by several antikopimists. The words were burning with hatred and hostility. They encourage persecution of information and an alarming primitivism filled with reactionary anti-internet propaganda.

They refer to Sweden as the “pirates paradise”. We think that Sweden being the pirate paradise is problematic. The paradise shouldn’t have borders. We encourage the swedisg government and foreign department to draw up a plan to export the swedish pirate success through intergovernmental organizations and foreign aid, so that all the people of the world can live in copying, internet and love.

We bless everyone who’s building the paradise of pirate copying every day, through their personal computers and servers, through their mobile phones and their pads. Copy is holy, copy is right.

Copy and seed!
Sverige är fortfarande piraternas paradis“, translated

New application to swedish authorities

0

Bless and copy!

After a lot of discussion and work from the board of the church, we have finally sent a new application for official recognition to the swedish authorities. I sincerely hope that they scan and copy our application, and that they approve our application. Copy be with them, and may a lot of torrents be downloaded to their computers.

 

My friends, my fellow humans, bots, servers, animals and software; copy our word, the word of kopimist wisdom. Seed it into the minds of others.

 

Copy and seed,

Spiritual leader laxsill

A few holy words on the sacred actions on Greg Maxwell

6

Copy and paste. Praised be those who download this post to their disks and brains.

It has reached my knowledge that a holy deed has been committed against the oppressive system of scientific journals. This deed was committed by no other than Greg Maxwell himself – according to the GPG-signature. He has uploaded 33 gigabytes of copies of the copyright protected journal Philosophical Transactions of the Royal Society. Blessed be he always. I urge you all to download not only the journals but the text he has written of his actions to your minds, and upload it to everyone you can.

Let science flow, through fiber an’ through copper. Let knowledge fly through our satellites and back. Let understanding be copied to eachothers minds, through dialogue and reading. Let scientific data be mailed, downloaded and uploaded. Praised be Greg Maxwell for his deeds for information, science and life all over this world.

Now seed, fellow kopimists. Download and seed.

Copy and seed,

laxsill

Go to Top