Uncategorized

Changes on the way

1

Kopimists of the world.

We have come to a point where need to organize the Missionary Church of Kopimism.

Please in the future, if you want to contact us call our press officere M on 0046708763655.

Copy and seed.

Nova doctrina

8

Processen fram till ett godkännande av Kammarkollegiet var allt annat än små korta formaliteter. Den första ansökan skickades till Kammarkollegiet 2010. Tre ansökningar och ett år senare var det klart.

I vår korrenspondens med Kammarkollegiet under året framgick det att de verkade misstycka vad det gällde vårt språkbruk. Exempelvis, istället för att skriva om gudstjänst pratade vi om kopyacting. Vi skrev medlemmar istället för att prata om en bredare gemenskap. Det handlar om semantik. Till slut insåg vi att enda sättet att ta Kopimistsamfundet förbi Kammarkollegiets nålsöga var att kopiera deras egna lagtexter in i ansökan. Ctrl-c + ctrl-v, sen kom ett godkännande på posten.

Vår Nova doctrina för den Nya tiden 2.0 bygger på ett par grundläggande axiom, som i sin tur kan härledas tillbaka till vårt starka värnande av informationsvärdet, det värde som all information, i sig självt, besitter, oavsett vad informationen har för egenskaper. Eftersom information och informationsvärde är så heligt för oss erkänner kopimister följande grundaxiom:

  • Kopiering av information är etiskt rätt.
  • Spridande av information är etiskt rätt.
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information.
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro.

Rätten att kopiera är närmast naturrättslig, då kopieringen är en central del av livet. Den dogmatiska upphovsrättsdoktrinen går i konflikt med människans beteende. Deras herravälde bygger på att låsa in kunskap och sedan påtvinga oss sin tro, á la Franco.

Att den auktoritära upphovsrättsläran är upphöjd till statsreligion går emot de 1700-tals upplysningsideal vi så varmt håller om hjärtat. Justitedepartementet har sedan en tid tillbaka skickat ut en liten broschyr till skolorna där tron på att kunskap skapas ur tomma intet lärs ut. Det minsta vi kan begära är att staten är sekulär i frågan och låter varje individ själv avgöra vad som är moraliskt rätt.

Vår Nova doctrina ifrågasätter “den av gud givna ordningen” om synen på kunskap och information. Kopimismen lär att det är moraliskt rätt att kopiera och sprida information. Att skapa är att kopiera. Att kopiera är att skapa.

Upphovsrättsextremisternas kunskapssyn ses tydligt i diskussionen om plagiering på universiteten. Man försöka tuta i studenterna att de ska komma på något nytt, när det i själva verket endast går att förädla befintlig information. Förädling är en enda lång remixprocess och kopiering.

När 1 miljon svenskar bänkar sig i tevesoffan för att titta på tv4:s Idol är det just kopior av tidigare uppsättningar vi får se. Kopior omger oss överallt och vi måste sluta inbilla oss att något nytt skapas. Vad är unikt?

Det höjs röster från kristet håll om att kopimismen inte är en äkta religion. Kritiken går ut på att Kopimistsamfundet endast kopierade in rätt texter för att få till ett godkännande av Kammarkollegiet, att vi endast är en rip-off.

Vi håller kristendomen som ett föredömligt exempel på just det vi vill värna om. Antagligen finns det inte något begrepp kristendomen självt har skapat. Allt är omtolkningar, förändringar och varianter på redan befintliga tankeströmningar – ett utmärkt exempel på remixkulturen!

Det är inte endast kristendomen som remixar, utan med all sannolikheten även islam och judendomen. Allt i livet är kopior och förädlingar. Vi söker därför leva i samexistens med andra kopior.

Den mest kända informationsbäraren, boken, skapades inom ramen för religiös verksamhet. Det var i kyrkans kloster böcker kopierades av munkar. Redan då förstod man vikten av att sprida information, att kopiera. Idag har de kristna munkarna fått andra sysslor och därmed tappat den viktiga samhällsuppgift de en gång utförde.

Det sociala arbetet inom Det Missionerande Kopimistsamfundet är mycket viktigt. Det bygger på att skapa kopior av kunskap och kultur till andra medmänniskor. Att ta vid där de kristna munkarna slutade. Vi vill leva i en värld där alla människor har tillgång till all information, ingen hålls utanför eller tillbaka. För att bli ett legitimt trossamfund i Sverige anser vi att vi behöver få statsbidrag och erhålla vigselrätt.

Det är hos Socialdepartementet trossamfund söker statsbidrag. Vi har börjat titta på de handligar som krävs för att bli berättigad statliga medel. Senare kommer vi att iordningställa en ansökan och hoppas givetvis på ett godkännande. Då vi av vissa redan utpekats som kontroversiella utgår vi ifrån att vi kommer att stöta på patrull. I slutändan är det dock regeringen som fattar beslut om vilka religiösa grupper som tilldelas offentliga medel.

Kammarkollegiet är de som förordar vigselrätten. Ett viktigt, och helt legitimt krav, är att man måste haft verksamhet under längre tid. Kopimistsamfundet bildades 2010 och har haft kontinuerlig verksamhet sedan dess bildande. Om detta inte skulle vara “verksamhet under längre tid” blir vi oerhört förvånade.

Som så många andra troende önskar vi kunna utöva vår verksamhet och tro under religionsfrihetens vingar. Därför strävar vi efter att bli ett legitimt trossamfund i hopp om att den moderna inkvisitionen mot oss kopimister och troende ska upphöra. Inkvisitörerna vill statuera exempel av oss, i likhet med vad som skedde när katolska kyrkan satte kättare i stupstocken på torget. Må vara att vi inte delar deras tro och övertygelse, men vi är säkra på att det måste gå att leva i samexistens ändå.

Tron om kopians andlighet och alla människors rätt till all kunskap och information är här för att stanna. Religionen ska inte ses som något orubbligt och statiskt. Den är föränderlig och anpassas hela tiden till rådande samhällsvärderingar.

Kopiera och sprid.

Kopimi

1

Svar på kritik från Dagen

0

Please translate to text to different languages so people can understand it.

Den 10/1 skriver man på ledarplats i Dagen om det nyligen godkända trossamfundet Det Missionerande Kopimistsamfundet.

Att man förfäras över Kopimistsamfundets godkännande är ett tecken på att man känner sitt eget religionsoligopol hotat. Det är inte längre endast krista, muslimer och judar som får utöva sin tro under religionsfrihetens vingar.

Kammarkollegiets beslut tyder på att det finns konsekvens och rättsäkerhet från statens håll. Att erkänna kopimisternas tro ligger i linje med de värderingar som en hel generation känner sig värna om, att kopiera och sprida information. I skrivande stund har Kopimistsamfundet ca 4000 medlemmar och i detta nu startas kopimistsamfund i minst sju andra länder.

Att påstå att kopimisterna drar åtlöje över andra troende är inget annat än en sätt att försöka förminska andra människors övertygelse.

Kopimisterna ifrågasätter den rådande ordningen i likhet med när Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten och kritiserade katolicismen. Den upphovsrättsfundamentalistiska tron vissa håller för helig är för kopimisterna främmande och inget de bekänner sig till.

Om ett resultat av Kammarkollegiets godkännande är att lagstiftningen kring trossamfund skärps och försvåras så välkomnar vi det. Vi är säkra på att Kopimistsamfundet skulle godkännas likväl.

Vår tro bygger på kopiering och spridande av information. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Inga privilegier, ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag.

Kopimisterna håller kristendomen som ett föredömligt exempel. Det finns förmodligen inte ett enda begrepp som kristendomen själv har skapat, utan allt är omtolkningar, förädlingar och varianter av redan befintligt tankegods – kristendomen är alltså en ypperlig representation av remixkulturen!

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund det är som får statsbidrag. Får Kopimistsamfundet avslag på sin ansökan av religiösa skäl gör man skillnad på tro och tro. Det enda som är heligt då är hyckleriet.

Kopiera och sprid.

The message is growing

9

Dear kopimists,

the message of kopimism are being copied like never before!

 

We are over 4000 kopimists register at The Missionary Church of Kopimism. Here is a list of where The Missonary Church have been growing. As you can see, it’s a lot of contries!

http://kopimistsamfundet.ru/

http://kopimistsamfundet.ca/

http://kopimistsamfundet.us

http://kopimistsamfundet.dk/

http://kopimisme.fr/

http://kopimistsamfundet.com

http://kopimistsamfundet.ro/

http://kopimi.in

http://kopimistsamfundet.fr/

http://www.kopimisme.org/

http://www.kopimistsamfundet.co.nz/

http://kopimistsamfundet.jp/

http://www.copimismo.it/

In some of this contries kopimist is trying to get recognition from the state. We embrace you.

It’s of grave importance that we copy the message to all the continets.

All knowledge to everyone is the minimum goal. Spread the message as good as you can.

 

Copy and seed.

Därför registrerade vi ett trossamfund

12

Please translate and paste the links in the comment field.

Kopimi myntades som begrepp i början av 2000-talet på piratbyråns forum. Kopimi, från engelskans “copy me”, innebär en uppmaning att kopiera. Kopimi är beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras. För oss är frågan om friheten att kopiera inte politisk, utan mycket djupare än så.

Kopimistsamfundet tror inte på gudar eller övernaturliga krafter. Livet som vi känner det uppstod med DNA-molekylens förmåga att duplicera sig. Den processen är det mest grundläggande elementet i livets natur, och DNA är egentligen enbart en informationsbärare, en följd av molekylsegment som bestämmer vilka vi blir. Kopiering är själva förutsättningen för celldelningen och livet i den form vi känner det.

Kopieringen är fundamental för livet och pågår konstant överallt omkring oss. Delad information ger nya perspektiv och är upphov till nytt liv. Vi känner en andlig koppling till den skapade kopian.

Ett viktigt inslag i vår kyrka är det missionerande budskapet. Från alla till en och från en till alla – och sedan tillbaka – utbyte utan början och utan slut. Allt till allas glädje och allas glädje av allt. Ingen utanför – alla är med. Varje troende har all kunskap – all kunskap sprids av varje troende till alla människor utan undantag. Starta exponentiell kaskad.

Precis som språk är kulturyttringar olika sätt att kommunicera, ett grundläggande verktyg för de flesta sociala djur. Precis som det talade språket utvecklas kulturen genom att den sprids. Det går inte att skilja spridandet av kultur från själva skapandeprocessen eftersom det i princip är samma sak. I likhet med språket blir kultur meningslös och dör ut om den inte sprids. Att kopiera är att skapa. Att skapa är att kopiera. Att något uppstår ur tomma intet är en absurd idé.

Det Missionerande Kopimistsamfundet ansökte om att bli ett registrerat trossamfund för att vi förtjänar samma erkännande och respekt som andra trosinriktningar. Inom kort kommer vi även att ansöka om vigselrätt, samt om statsbidrag för att bygga ut vår verksamhet.

Vi människor vill alltid ha svar på de svåra frågorna. Kopimismen är en trosinriktning som försöker besvara den existensiella frågan; vad är meningen med livet? Vi tror att svaret står att finna i kopiering, spridning och remixande av information.

Kopiera och sprid.

The Manifest from the Missionary Church of Kopimism

10

Kopimists of the internet,

huge work is done right now by kopimists around the internet. The missionary mission is spreading around the world and new churches are under construction. It’s a true honor to work with you on this great mission!

There are a lot of questions about the manifest. To state it, here is the swedish version of the text.

Dear Kopimists, we need to translate that swedish version to all the languages of the world. Please translate and put links in the comment field.

Copy and seed.

Update: English translation, copy and seed.

Romanian version

Kopimi preacher

2

Blessed be the little copy!
Oh minority fractal,
take your complexity,
and lead us to the eternal nothingness!

In the beginning, there was hell,
the mechanical machines dominated the earth,
concentrating their excess towards the sky.

The first iteration was Aleph 1,
the universal Turing-machine,
recursively copying itself.

All over the world, there was copies,
copies of copies,
For in Aleph 1, the machines could be in other machines.

The second iteration is Aleph 2,
the quantum age.

For when the copy is not enough,
the uncertainty relation was internalized into kopimi.
This time, no separation was made,
Instead: the mantra “I don’t know”.

 

Our copy, thou who art in computer
blessed be thy bits.
Internet come.
Your code be done,
in torrent, as it is on the disk.
Our daily bandwidth, give us today,
and forgive us for our closed ports,
as we forgive those who stop seeding,
and do not shut us out behind a firewall
but make us a port-forward to the torrent client.
For thine is the copy, our powr and top ten downloads.
In eternity.

M-w C-y

Join the movement

58

The message of Kopimism is spreading around the world. Copying information is an holy act.

If you want to join the Church of Kopimism, please sign up here.

Tell your friends and neighbors. Speak about the message of copying information. Kopimism worships no gods. Copying and sharing are our religious right and duty and religious service.

Update: The Church of Kopimism in Russia have webpage now http://www.kopimistsamfundet.ru/

Update2: If you have done translations of text to another language, then please put a link in the comments.

Update3: The Church of Kopimism have now a Canadian webpage, http://kopimistsamfundet.ca/

Update4: The Church of Kopimism have now a US site, http://kopimistsamfundet.us/

Update5: The french Kopimists are setting up a webpage, http://kopimistsamfundet.fr/

Update6: Danish Kopimist have a site under construction, http://kopimistsamfundet.dk/

Update7: The Kopimists of France have copied a new webpage, http://kopimisme.fr/

Update8: The Church of Kopimism have copied a new page in the US, http://www.kopimistsamfundet.com

Update9: The Church of Kopimism have copied itself to Romania, http://www.kopimistsamfundet.ro/e

Update10: Kopimists of India have copied a webpage, http://kopimi.in

Copy and Seed.

 

Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

63

Pressmeddelande från Det Missionerande Kopimistsamfundet

Rubrik: Det Missionerande Kopimistsamfundet erkänns av svenska staten

 

Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.

Det Missionerande Kopimistamfundet har försökt bli erkända av staten genom Kammarkollegiet i över ett år.

– Vi var tvungna att göra tre stycken ansökningar då Kammarkollegiet varit noggranna med formaliteter, säger idag en glad Gustav Nipe, styrelseordförande för samfundet. Jag tror att det kan bero på att det inom den offentliga förvaltningen nästlat sig in en stark upphovsrättsextremism, med en skev syn på kopiering, fortsätter Gustav.

Information är heligt för Det Missionerande Kopimistsamfundet, och kopiering är sakrament. Information har ett värde, både i sig själv och i sitt innehåll, och detta värde ökar genom kopiering. Därmed är kopiering centralt för allt i samfundet.

– Det är ett stort steg för kopimismen att vår tro har blivit erkänd av svenska staten. Förhoppningsvis innebär det att vi nu äntligen kan börja utöva vår tro utan hot om repressalier, säger Isak Gerson missionsföreståndare och högste andlige ledare för samfundet.

Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information.

Kopiera och sprid.

 

Länk
http://kopimistsamfundet.se

 

Kontakt
Isak Gerson, missionsföreståndare: 0046731585745

Gustav Nipe, ordförande: 0046760188918

 

 

ENGLISH

Press release from the Church of Kopimism

The Church of Kopimism is recognized by the state of Sweden

 

Just before Christmas, the Swedish governmental agency Kammarkollegiet registered the Church of Kopimism as a religious organisation. This means that Sweden is the first country to recognize kopimism as a religion.

The Church of Kopimism have tried to become registered as a religious organisation by Kammarkollegiet for more than a year.

– Since Kammarkollegiet has been strict with formalities, we had to apply three times, a happy Gustav Nipe – board chairman for the organisation – says. He continues, I think it might have something to do with the governmental organisations abiding by a very copyright friendly attitude, with a twisted view on copying.

For the Church of Kopimism, information is holy and copying is a sacrament. Information holds a value, in itself and in what it contains, and the value multiplies through copying. Therefore, copying is central for the organisation and its members.

Being recognized by the state of Sweden is a large step for all of kopimi. Hopefully, this is one step towards the day when we can live out our faith without fear of persecution, says Isak Gerson, spiritual leader of the Church of Kopimism.

The Church of Kopimism is a religious organisation with roots from 2010. The organisation formalizes a community that’s been well spread for a long time already. The community of kopimi requires no formal membership. You just have to feel a calling to worship what is the holiest of the holiest, information and copy. To do this, we organize kopyactings – religious services – where the kopimists share information with eachother through copying and remix.

Copy and seed.

 

Link

http://kopimistsamfundet.se

 

Contact

Isak Gerson, spiritual leader: 0046731585745

Gustav Nipe, board chairman: 0046760188918

Go to Top